Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. resp. podle pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školních zařízení. 

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

a) podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb. - informace o  Příspěvkové organizaci Mateřská škola Hospozín 36, okres Kladno 273 22 (body 1-17),

b) podle § 5 odst. 3 citovaného zákona - přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 18).

 • 1. Název
  Mateřská škola Hospozín 36, okres Kladno, příspěvková organizace
 • 2. Důvod a způsob založení
  Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání dětí
  Hlavní činnost 
  - Předškolní vzdělávání dětí
  - Zajištění školního stravování
  - Zajištění závodního stravování
  Zřizovací listina
  Zřizovatel - Obec Hospozín 176, 273 22 
  Zařazena do sítě školských zařízení 1.1.2003 
  Ředitelka: Edita Bílková        
  Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - KÚSK Praha
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Kontakty
 • 5. Bankovní spojení

  Komerční banka, Číslo účtu: 51-5347680247, kód banky: 0100

 • 6. IČ, IZO
  IČ: 70993459
  IZO: 600043878
 • 7. DIČ
  nepoužívá se
 • 8. Dokumenty
  • 8.1. Seznamy hlavních dokumentů
   Zřizovací listina
   Údaje o rozpočtu
 • 9. Žádosti o informace
  • Podání elektronicky
  • Prostřednictvím elektronické pošty: mshospozin@centrum.cz
  • Prostřednictvím datové schránky (IDDS) ey7krnz
  • Podání písemně na adresu sídla organizace                      

  • Poštou: Mateřská škola Hospozín 36, okres Kladno , Hospozín 36, 273 22

  • Osobně – v sídle organizace  
  • Mateřská škola Hospozín 36, okres Kladno, Hospozín 36, 273 22    
  • úřední hodiny: středa 14:30 - 16:00         
 • 10. Příjem žádostí a dalších podání

  osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školky, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti výše uvedené (*), na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní

 • 11. Opravné prostředky
  Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů. Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání. Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 12. Formuláře

  Formuláře týkající se poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou k dispozici u ředitelky MŠ.

  Formuláře k vyzvednutí:

  - Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
  - další formuláře lze získat v provozní době v kanceláři ředitelky školy.

 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

  Stránky Ministerstva školství: http://www.msmt.cz/rodic
  Stránky Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx
  Portál veřejné správy ČR
   + http://portal.gov.cz - sekce ŽIVOTNÍ SITUACE
  www.otevrete.cz

 • 14. Předpisy
 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
   Nebyl stanoven
  • 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Nebylo stanoveno
 • 16. Licenční smlouvy
 • Poskytnuté informace